Privacy policy

Privacy Policy

Pedicure Manda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Manda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Pedicure Manda zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor en achternaam
• Geslacht
• Beroep
• Geboorte datum
• Adres gegevens
• Telefoon nummers van u en eventueel van familie
• E-mailadres van u en eventueel van familie

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
• Medische gegevens zoals:
• Reumatoïde artritis
• Diabetes Mellitus
• Spasticiteit
• Gebruik van bloedverdunners
• Afwijkingen aan de huid of nagels
• BSN ( voor een eventuele vergoeding bij u verzekeraar)
• Noteren van voet klachten
• Het nemen van foto’s van de nagels of voeten
• Behandel methoden noteren

Doelen van de persoonsgegevens:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren
• Bij u thuis te komen voor de dienstverlening
• U of uw familie de factuur te kunnen e-mailen
• Uw bijzondere persoonsgegevens, beroep en geboorte datum zijn belangrijk om de juiste beslissingen te kunnen nemen voor de behandeling

Pedicure Manda bewaard de persoonsgegevens niet langer als dat men behandeling bij Pedicure Manda afneemt.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Pedicure Manda
Noordwijk
06-20980617
info@mandapedicure.nl